من همیشه توی شروع نوشتن مشکل دارم.واقعا نمی دونم از کجا باید شروع کرد. از خیلی وقت پیش می خواستم در این باره چیزی بنویسم ولی نمیشد تا الان.

اول از مال خودم شروع می کنم چون خاطرات زیادی باهاش دارم.

طبق معمول می خوام از اول اولش بگم. من از کوچکی به خاطر مذهبی بودن خانوادم و برادرم که ریش میذاشت، دوست داشتم ریش بذارم و هر چه زودتر محاسنم کامل بشه ولی الان دیگه یه دوست داشتن عادی نیست بلکه یه اعتقاده.