هفته پیش جناب زیبا کلام به مناسبت 16 آذر اومدن دانشگاه ما. موضوع بحثشون در مورد جنبش های دانشجویی بود.نمیخوام گزارش اون روز رو بنویسم چون رفتار بعضی دوستان و نادوستان اینقدر دور از ادب بود که هم شرم دارم از نوشتن و هم به نظرم سیاه کردن صفحه ی سفید فطرس است